Dreef 98 3075HD  Rotterdam Tel. : 010 291 00 02 Maandag t/m Donderdag 09.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.00 uur K.v.K.  : 244 89 785 Iban : NL05INGB0005351808 RSIN : 822183353                  @de_uil                  stichtingdeuil Onze sponsoren : U kunt op de volgende manieren betalen bij ons :
Stichting ter bevordering van het welzijn in Vreewijk
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN Artikel 12•Wanneer een lid van het bestuur het, overeenkomstig artikel 11, lid 1, nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen overeenkomstig leden 2 en 3 van dit artikel. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.•Ongeacht wie de vergadering bijeenroept, gebeurt de oproeping met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.•De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. •Ten minste eenmaal per jaar bespreekt het bestuur in een vergadering zijn eigen functioneren en dat van de leden van het bestuur. Artikel 13•Bij het nemen van besluiten wordt gestreefd naar volledige consensus. Zoveel mogelijk zullen voorstellen worden aangepast om consensus te bereiken.•Wordt echter geen consensus bereikt, dan worden, voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, de besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voorts wordt de reden van het niet bereiken van consensus opgetekend in het besluit.•Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.•Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit is beslissend.•Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt.•Ook vindt een nieuwe stemming plaats indien een lid van het bestuur dit verlangt en de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. •Door een nieuwe stemming als uitvloeisel van lid 5 of lid 6, vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. BOEKJAAR, JAARSTUKKEN en BEGROTING Artikel 14 * Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.Artikel 15•Het bestuur voert een administratie die zodanig is ingericht, dat deze te allen tijde een volledig inzicht verschaft omtrent het geheel van werkzaamheden van de stichting en van al haar rechten en verplichtingen.•Het bestuur maakt jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op.• De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur ondertekend.  Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Artikel 16 Uiterlijk één maand voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur de begroting voor dat boekjaar vast. STATUTENWIJZIGING Artikel 17 • Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. • Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van de  uitgebrachte stemmen. • De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ONTBINDING en VEREFFENING Artikel 18 • De stichting wordt ontbonden: o door een besluit van het bestuur; o na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel,  hetzij door insolventie; of door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. • Voor een besluit als bedoeld in artikel 20 lid 1 sub a is een meerderheid vereist van twee derde van de  uitgebrachte stemmen. • Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur van de stichting. • Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en zo nodig van kracht. • De vereffenaars maken de goederen van de ontbonden stichting te gelde en voldoen de schulden. • Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig  het doel van de stichting. REGLEMENT(EN) Artikel 19 * Het bestuur kan in een of meer reglementen een nadere uitwerking geven van deze statuten, indien en  voor zover regeling in de statuten zelf niet is vereist. OVERGANGSBEPALING In afwijking van hetgeen in artikel 4 is bepaald wordt het bestuur bij het in werking treden van deze statuten  gevormd door: Het bestuur van Stichting de Uil
sinds 2010
Barendrecht Reyerwaard